Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MERTAY MAKİNA olarak benimsemiş olduğumuz Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Mertay Makina faaliyet gösterdiği her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında birinci önceliğidir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

• İşyeri ve eklentilerinde iş kazası, meslek hastalığı doğurabilecek ve çevreyi etkileyecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,

• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamayı,

• Ürün tasarımı ve üretim proseslerinde seçilen hammaddelerin ve teknolojilerin çevreye ve insana olan etkilerini dikkate alarak her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği, çevresel bilinç alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine erişmelerini sağlamayı,

• Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili yasal gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamayı,

• Şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde ilgili tüm taraflarla (çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, müşteriler, resmi makamlar ve tüm kamu) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre performansları konusunda bir dialog ve haberleşme sistemi oluşturmayı,

 

MERTAY MAKİNA' yı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını Uygulamaları açısından ÖRNEK bir şirket haline getirme hedefimizdir.

TAAHHÜDÜMÜZ